De K.U.C.B.H., Koninklijke Unie der Clubs voor Belgische Herdershonden , hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De K.U.C.B.H. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

§  uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.

§  verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

§  vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

§  passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

§  geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

§  op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Uw persoonsgegevens worden door de K.U.C.B.H. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

1)    Kringgroepen

§  De volgende persoonlijke identiteitsgegevens worden bewaard in een digitaal bestand: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail van de leden van het bestuursorgaan.

§  De gegevens worden enerzijds gebruikt voor de communicatie naar het publiek teneinde geïnteresseerden de mogelijkheid te geven contact te nemen met de betrokken kringgroep en anderzijds voor de communicatie binnen de vereniging.

§  De gegevens van de kringgroep worden ten laatste één maand na de Algemene vergadering waarop de kringgroep werd uitgesloten of ontslag heeft genomen, verwijderd.

§  Wat betreft de gegevens van de leden van het bestuursorgaan, zoals vermeld hierboven, deze worden onmiddellijk na het bekendmaken aan het Algemeen secretariaat van het beëindigen van het mandaat, verwijderd. Hiervoor vragen we u om veranderingen in bestuursfuncties zo snel mogelijk door te geven.

2)    Ledenlijsten individuele en familieleden, alle types.

§  De volgende persoonlijke identiteitsgegevens worden bewaard in een digitale database: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, e-mail, websiteadres, actieve discipline in voorkomend geval.

§  Deze gegevens worden beheerd door de leden van het bestuursorgaan en de betrokken commissies van de organisatie K.U.C.B.H..

§  De gegevens zijn enkel toegankelijk via een logincode en worden enkel gebruikt voor interne communicatie wanneer nodig.

§  De gegevens worden maximaal vijf jaar na het uittreden van het lid bewaard.

3)    Gegevens van deelnemers aan evenementen en activiteiten binnen de K.U.C.B.H.

§  De volgende persoonlijke identiteitsgegevens worden bewaard in een digitaal database en in hard kopij : naam, voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres.

§  Deze gegevens worden beheerd door de leden van het bestuursorgaan en de commissies van de K.U.C.B.H. De gegevens zijn enkel toegankelijk via een logincode en worden enkel gebruikt voor interne communicatie wanneer nodig.

§  De gegevens worden vijf jaar in hard kopij bewaard.

§  De gegevens geven we door indien nodig aan de betreffende sectie binnen de KKUSH of KMSH.

§  Door in te schrijven in een kynologische activiteit, gaat de deelnemer akkoord met het feit dat deze gegevens op de hierboven beschreven manier behandeld en bewaard worden. Evenals met de publicatie in enigerlei vorm van de resultaten behaald op deze activiteit

§  Wij raden alle organisatoren toch aan om , via een “vinkje” of een handtekening, elke deelnemer expliciet te laten verklaren dat hij/zij op de hoogte is van het voorgaande. Indien een deelnemer deze expliciete verklaring niet wil geven, is hij/zij uitgesloten van deelname wegens niet akkoord met de geldende reglementering.

4)    Gegevens van technisch personeel binnen de K.U.C.B.H.

§  De volgende persoonlijke identiteitsgegevens worden bewaard in een digitaal database en in hard kopij : naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, email, beroep, geboortedatum, functie in de K.U.C.B.H..

§  De gegevens worden enerzijds gebruikt voor de communicatie naar het publiek teneinde geïnteresseerden de mogelijkheid te geven contact te nemen met de betrokken persoon en anderzijds voor de communicatie binnen de vereniging.

§  Deze gegevens worden beheerd door de leden van het bestuursorgaan en de commissies van de K.U.C.B.H. en de commissies van de K.U.C.B.H..

§  Wat betreft de gegevens van het technisch personeel, zoals vermeld hierboven, deze worden onmiddellijk na het bekendmaken aan het secretariaat van het beëindigen van het mandaat, verwijderd. Hiervoor vragen we u om veranderingen zo snel mogelijk door te geven.

§  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden overmaken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (uitzondering de KKUSH of KMSH indien nodig). Alle personen die namens de K.U.C.B.H. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

§  Als K.U.C.B.H. vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Secretariaat van het bestuursorgaan en de commissies van de K.U.C.B.H. vzw

info@kucbh.be